Công ty VINASET chuyên cung cấp dịch vụ visa xuất nhập cảnh hơn 100 nước trên thế giới
Thành viên
Tài khoản
Mật khẩu

Đăng ký - Quên mật khẩu

Bộ ngoại giao Việt Nam
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thống kê truy cập
 Đang truy cập: 137
 Số truy cập hôm nay: 13,344
 Số Click hôm nay: 13,520
 Tổng lượt truy cập: 69,342,168

IP: 44.192.47.87

Vé máy bay giá rẻ nhất từ Hà Nội - Việt Nam đi Vancouver - Canada: 12.966.670 đ

Đặt vé máy bay

Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi Ngày về
Số Người Người lớn (từ 12 tuổi trở lên)

Trẻ em (từ 2 - dưới 12 tuổi) Em bé (dưới 2 tuổi)BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT TRONG THÁNG 07 NĂM 2022 TỪ HÀ NỘI - VIỆT NAM đi VANCOUVER - CANADA

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1
3/6

 

 

2
4

 

 

3
5

 

 

4
6
22.455.030đ-DL
22.961.790đ-BR
31.393.370đ-AA
39.090.000đ-SQ
39.774.480đ-EK
44.051.150đ-KE
56.085.560đ-OZ
57.516.000đ-NH
58.099.000đ-PR
60.814.290đ-MH
72.155.620đ-CI
75.370.886đ-KL
117.682.264đ-BA
118.533.000đ-JL
158.104.364đ-AC
5
7
22.452.970đ-DL
31.120.420đ-PR
44.714.720đ-KE
44.812.210đ-AA
45.213.660đ-OZ
57.543.000đ-BR
75.295.197đ-KL
88.289.540đ-JL
98.020.467đ-BA
114.612.000đ-CI
116.288.919đ-AC
176.005.000đ-NH
6
8
22.903.080đ-BR
39.786.840đ-EK
44.605.640đ-KE
45.597.070đ-PR
55.249.200đ-OZ
57.704.000đ-NH
58.383.000đ-CX
61.357.313đ-KL
69.745.420đ-MH
72.295.700đ-CI
83.338.330đ-AA
88.069.120đ-JL
98.202.236đ-BA
124.049.080đ-DL
136.940.519đ-AC
7
9
14.782.560đ-BR
22.445.760đ-DL
31.120.420đ-PR
32.126.730đ-CI
39.082.320đ-CX
44.698.560đ-KE
44.793.670đ-AA
60.955.000đ-NH
61.311.780đ-OZ
88.703.594đ-BA
89.769.650đ-JL
117.853.215đ-AC
8
10
22.961.790đ-BR
39.786.840đ-EK
44.051.150đ-KE
44.374.000đ-PR
44.812.210đ-AA
51.385.670đ-CX
57.516.000đ-NH
60.683.000đ-CI
61.214.960đ-OZ
94.319.212đ-KL
99.147.800đ-MH
101.667.568đ-BA
118.533.000đ-JL
124.203.580đ-DL
140.654.040đ-AC
209.654.000đ-SQ
9
11
17.046.500đ-CX
31.902.190đ-PR
39.774.480đ-EK
44.716.740đ-KE
44.812.210đ-AA
56.085.560đ-OZ
57.529.000đ-BR
60.981.000đ-NH
65.905.580đ-MH
118.533.000đ-JL
119.345.680đ-AC
119.545.218đ-BA
124.360.140đ-DL
156.782.000đ-CI
10
12
18.672.870đ-CI
22.961.790đ-BR
27.611.210đ-AA
31.342.900đ-DL
36.494.330đ-KE
39.774.480đ-EK
58.411.000đ-CX
60.981.000đ-NH
68.519.000đ-SQ
73.527.580đ-MH
75.295.197đ-KL
88.289.540đ-JL
118.371.351đ-BA
124.382.800đ-OZ
155.657.846đ-AC
11
13
14.778.440đ-BR
31.283.160đ-DL
32.821.980đ-MH
33.589.330đ-CI
34.248.000đ-SQ
34.321.660đ-PR
34.712.000đ-JL
35.758.040đ-KE
37.404.450đ-AA
39.786.840đ-EK
57.411.000đ-NH
58.642.000đ-OZ
61.834.159đ-KL
95.632.168đ-BA
139.200.247đ-AC
12
14
31.120.420đ-PR
36.496.350đ-KE
44.812.210đ-AA
45.215.680đ-OZ
57.513.000đ-NH
58.334.000đ-BR
87.756.755đ-BA
88.289.540đ-JL
94.319.212đ-KL
114.612.000đ-CI
118.111.046đ-AC
124.362.200đ-DL
13
15
22.475.630đ-OZ
22.961.790đ-BR
28.708.000đ-SQ
33.589.330đ-CI
35.828.740đ-KE
39.697.000đ-PR
39.774.480đ-EK
44.812.210đ-AA
57.516.000đ-NH
57.936.000đ-CX
73.681.050đ-MH
75.295.197đ-KL
88.305.000đ-JL
118.204.449đ-BA
124.360.140đ-DL
155.657.846đ-AC
14
16
14.778.440đ-BR
31.120.420đ-PR
31.342.900đ-DL
44.714.720đ-KE
47.341.890đ-AA
56.781.840đ-OZ
57.513.000đ-NH
89.806.730đ-JL
92.286.025đ-BA
118.175.491đ-AC
145.999.000đ-CI
15
17
16.677.760đ-CX
22.961.790đ-BR
29.492.000đ-SQ
33.628.470đ-CI
39.697.000đ-PR
39.786.840đ-EK
44.714.720đ-KE
47.341.890đ-AA
57.516.000đ-NH
58.010.630đ-OZ
75.521.106đ-KL
99.034.718đ-BA
99.072.610đ-MH
118.531.000đ-JL
124.360.140đ-DL
157.768.571đ-AC
16
18
14.778.440đ-BR
17.046.500đ-CX
31.326.420đ-DL
31.902.190đ-PR
39.774.480đ-EK
44.689.470đ-KE
45.188.410đ-OZ
47.312.020đ-AA
57.475.000đ-NH
74.326.860đ-MH
99.372.019đ-BA
117.853.215đ-AC
118.455.000đ-JL
156.679.000đ-CI
17
19
17.046.500đ-CX
18.661.540đ-CI
22.441.640đ-DL
22.947.370đ-BR
30.121.320đ-AA
39.774.480đ-EK
41.258.710đ-MH
44.689.470đ-KE
45.188.410đ-OZ
57.478.000đ-NH
75.208.100đ-KL
88.232.890đ-JL
97.950.486đ-BA
156.120.584đ-AC
18
20
22.961.790đ-BR
33.616.110đ-CI
35.062.000đ-SQ
36.856.490đ-AA
39.696.000đ-PR
40.847.740đ-EK
41.312.270đ-MH
44.716.740đ-KE
56.085.560đ-OZ
57.516.000đ-NH
75.424.276đ-KL
118.533.000đ-JL
118.890.485đ-BA
124.362.200đ-DL
158.104.364đ-AC
19
21
14.778.440đ-BR
31.120.420đ-PR
44.565.240đ-KE
49.647.030đ-AA
51.651.981đ-KL
58.682.190đ-OZ
88.004.230đ-JL
98.392.968đ-AC
118.286.736đ-BA
118.633.340đ-NH
123.940.930đ-DL
150.919.000đ-CI
20
22
22.961.790đ-BR
33.628.470đ-CI
35.062.000đ-SQ
39.696.000đ-PR
39.786.840đ-EK
44.716.740đ-KE
57.145.430đ-OZ
57.516.000đ-NH
57.965.000đ-CX
64.102.000đ-MH
88.201.990đ-AA
88.289.540đ-JL
92.497.968đ-KL
100.876.977đ-BA
124.362.200đ-DL
158.104.364đ-AC
21
23
12.966.670đ-PR
22.455.030đ-DL
44.051.150đ-KE
47.341.890đ-AA
57.145.430đ-OZ
57.513.000đ-NH
58.259.000đ-BR
89.806.730đ-JL
97.322.933đ-BA
119.345.680đ-AC
145.999.000đ-CI
22
24
22.951.490đ-BR
31.331.570đ-DL
34.472.000đ-SQ
38.944.300đ-CX
39.682.000đ-PR
42.585.000đ-JL
43.491.750đ-AA
44.698.560đ-KE
45.374.590đ-EK
60.125.000đ-NH
72.625.300đ-CI
74.485.480đ-MH
118.289.025đ-BA
118.977.415đ-KL
124.332.330đ-OZ
157.341.703đ-AC
23
25
22.677.510đ-BR
33.795.330đ-PR
39.786.840đ-EK
40.746.430đ-KE
47.341.890đ-AA
48.020.450đ-OZ
57.516.000đ-NH
58.000.000đ-CX
64.371.000đ-MH
117.506.445đ-AC
118.408.225đ-BA
118.531.000đ-JL
124.360.140đ-DL
156.782.000đ-CI
24
26
18.672.870đ-CI
22.961.790đ-BR
40.863.190đ-EK
44.714.720đ-KE
45.804.510đ-OZ
47.341.890đ-AA
50.331.980đ-MH
57.516.000đ-NH
58.383.000đ-CX
75.521.106đ-KL
88.289.540đ-JL
93.073.993đ-BA
124.360.140đ-DL
156.544.112đ-AC
25
27
22.961.790đ-BR
33.589.330đ-CI
34.369.000đ-SQ
39.696.000đ-PR
40.082.860đ-KE
40.863.190đ-EK
47.341.890đ-AA
50.331.980đ-MH
57.145.430đ-OZ
57.516.000đ-NH
94.319.212đ-KL
116.402.116đ-BA
118.533.000đ-JL
124.362.200đ-DL
158.104.364đ-AC
26
28
22.576.570đ-BR
40.715.120đ-KE
45.768.150đ-OZ
47.304.810đ-AA
57.467.000đ-NH
71.781.730đ-CI
74.914.828đ-KL
78.915.131đ-BA
88.217.440đ-JL
96.004.993đ-AC
124.257.140đ-DL
27
29
20.248.770đ-CX
22.951.490đ-BR
34.449.000đ-SQ
39.684.000đ-PR
39.786.840đ-EK
44.698.560đ-KE
57.121.740đ-OZ
57.492.000đ-NH
68.250.890đ-MH
72.625.300đ-CI
88.164.910đ-AA
88.252.460đ-JL
93.833.706đ-KL
117.600.417đ-BA
124.309.670đ-DL
156.135.336đ-AC
28
30
18.173.320đ-PR
22.445.760đ-DL
23.361.430đ-CI
40.731.280đ-KE
47.322.320đ-AA
55.966.080đ-OZ
57.489.000đ-NH
57.500.000đ-BR
89.769.650đ-JL
117.853.215đ-AC
124.565.209đ-BA
29
1
22.951.490đ-BR
34.472.000đ-SQ
39.683.000đ-PR
40.240.000đ-NH
40.863.190đ-EK
44.698.560đ-KE
51.385.670đ-CX
72.155.620đ-CI
75.014.900đ-MH
85.611.540đ-AA
89.769.650đ-JL
97.950.486đ-BA
118.976.769đ-KL
124.309.670đ-DL
124.332.330đ-OZ
157.338.320đ-AC
30
2
17.046.500đ-CX
18.173.320đ-PR
22.576.570đ-BR
31.342.900đ-DL
40.746.430đ-KE
40.830.230đ-EK
48.020.450đ-OZ
57.516.000đ-NH
74.313.470đ-MH
89.719.180đ-AA
89.806.730đ-JL
118.175.491đ-AC
125.090.634đ-BA
156.782.000đ-CI
31
3
18.672.870đ-CI
27.348.560đ-CX
34.068.280đ-BR
44.714.720đ-KE
46.415.920đ-EK
47.341.890đ-AA
50.288.720đ-MH
57.516.000đ-NH
75.295.197đ-KL
88.289.540đ-JL
124.360.140đ-DL
124.382.800đ-OZ
134.396.661đ-BA
184.278.140đ-AC

Ghi chú:

DL: Delta
BR: EVA Air
AA: American Airlines
SQ: Singapore Airlines
EK: Emirates
KE: Korean Air
OZ: Asiana Airlines
NH: ANA
PR: Philippine Airlines
MH: Malaysia Airlines
CI: China Airlines
KL: KLM
BA: British Airways (BA)
JL: Japan Airlines
AC: Air Canada
CX: Cathay Pacific

Giá vé máy bay tháng 08/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi Vancouver - Canada
Giá vé máy bay tháng 09/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi Vancouver - Canada
Giá vé máy bay tháng 10/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi Vancouver - Canada
Giá vé máy bay tháng 11/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi Vancouver - Canada
Giá vé máy bay tháng 12/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi Vancouver - Canada


Vé máy bay Hà Nội đi Amsterdam
Vé máy bay Hà Nội đi Atlanta
Vé máy bay Hà Nội đi Austin
Vé máy bay Hà Nội đi Bangkok
Vé máy bay Hà Nội đi Barcelona
Vé máy bay Hà Nội đi Bắc Kinh
Vé máy bay Hà Nội đi Busan
Vé máy bay Hà Nội đi Chengdu
Vé máy bay Hà Nội đi Copenhagen
Vé máy bay Hà Nội đi Fort Worth
Vé máy bay Hà Nội đi Frankfurt
Vé máy bay Hà Nội đi Fukuoka
Vé máy bay Hà Nội đi Geneva
Vé máy bay Hà Nội đi Quảng Châu
Vé máy bay Hà Nội đi Hong Kong
Vé máy bay Hà Nội đi Honolulu
Vé máy bay Hà Nội đi Jakarta
Vé máy bay Hà Nội đi Kaohsiung
Vé máy bay Hà Nội đi Kuala Lumpur
Vé máy bay Hà Nội đi Luân Đôn
Vé máy bay Hà Nội đi Los Angeles
Vé máy bay Hà Nội đi Luang Prabang
Vé máy bay Hà Nội đi Madrid
Vé máy bay Hà Nội đi Manila
Vé máy bay Hà Nội đi Marseille
Vé máy bay Hà Nội đi Melbourne
Vé máy bay Hà Nội đi Metz/Nancy
Vé máy bay Hà Nội đi Miami
Vé máy bay Hà Nội đi Moscow
Vé máy bay Hà Nội đi Nagoya
Vé máy bay Hà Nội đi New York
Vé máy bay Hà Nội đi Nice
Vé máy bay Hà Nội đi Osaka
Vé máy bay Hà Nội đi Oslo
Vé máy bay Hà Nội đi Paris
Vé máy bay Hà Nội đi Phnom Penh
Vé máy bay Hà Nội đi Portland
Vé máy bay Hà Nội đi Prague
Vé máy bay Hà Nội đi San Francisco
Vé máy bay Hà Nội đi Seattle
Vé máy bay Hà Nội đi Seoul
Vé máy bay Hà Nội đi Thượng Hải
Vé máy bay Hà Nội đi Siem Reap
Vé máy bay Hà Nội đi Singapore
Vé máy bay Hà Nội đi St Paul
Vé máy bay Hà Nội đi Sydney
Vé máy bay Hà Nội đi Đài Bắc
Vé máy bay Hà Nội đi Tokyo
Vé máy bay Hà Nội đi Toulouse
Vé máy bay Hà Nội đi Vancouver
Vé máy bay Hà Nội đi Viêng Chăn
Vé máy bay Hà Nội đi Washington
Vé máy bay Hà Nội đi Yangon
Vé máy bay Hà Nội đi Zurich
Vé máy bay Amsterdam đến Vancouver
Vé máy bay Atlanta đến Vancouver
Vé máy bay Austin đến Vancouver
Vé máy bay Bangkok đến Vancouver
Vé máy bay Barcelona đến Vancouver
Vé máy bay Bắc Kinh đến Vancouver
Vé máy bay Busan đến Vancouver
Vé máy bay Chengdu đến Vancouver
Vé máy bay Copenhagen đến Vancouver
Vé máy bay Fort Worth đến Vancouver
Vé máy bay Frankfurt đến Vancouver
Vé máy bay Fukuoka đến Vancouver
Vé máy bay Geneva đến Vancouver
Vé máy bay Quảng Châu đến Vancouver
Vé máy bay Hong Kong đến Vancouver
Vé máy bay Honolulu đến Vancouver
Vé máy bay Jakarta đến Vancouver
Vé máy bay Kaohsiung đến Vancouver
Vé máy bay Kuala Lumpur đến Vancouver
Vé máy bay Luân Đôn đến Vancouver
Vé máy bay Los Angeles đến Vancouver
Vé máy bay Luang Prabang đến Vancouver
Vé máy bay Madrid đến Vancouver
Vé máy bay Manila đến Vancouver
Vé máy bay Marseille đến Vancouver
Vé máy bay Melbourne đến Vancouver
Vé máy bay Metz/Nancy đến Vancouver
Vé máy bay Miami đến Vancouver
Vé máy bay Moscow đến Vancouver
Vé máy bay Nagoya đến Vancouver
Vé máy bay New York đến Vancouver
Vé máy bay Nice đến Vancouver
Vé máy bay Osaka đến Vancouver
Vé máy bay Oslo đến Vancouver
Vé máy bay Paris đến Vancouver
Vé máy bay Phnom Penh đến Vancouver
Vé máy bay Portland đến Vancouver
Vé máy bay Prague đến Vancouver
Vé máy bay San Francisco đến Vancouver
Vé máy bay Seattle đến Vancouver
Vé máy bay Seoul đến Vancouver
Vé máy bay Thượng Hải đến Vancouver
Vé máy bay Siem Reap đến Vancouver
Vé máy bay Singapore đến Vancouver
Vé máy bay St Paul đến Vancouver
Vé máy bay Sydney đến Vancouver
Vé máy bay Đài Bắc đến Vancouver
Vé máy bay Tokyo đến Vancouver
Vé máy bay Toulouse đến Vancouver
Vé máy bay Vancouver đến Vancouver
Vé máy bay Viêng Chăn đến Vancouver
Vé máy bay Washington đến Vancouver
Vé máy bay Yangon đến Vancouver
Vé máy bay Zurich đến Vancouver

Vé máy bay giá rẻ nhất

Vé máy bay nội địa
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng
Vé máy bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Hà Nội đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Lạt
Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên
Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới
Vé máy bay Hà Nội đi Huế
Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang
Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc
Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku
Vé máy bay Hà Nội đi Qui Nhơn
Vé máy bay Hà Nội đi Tam Kỳ
Vé máy bay Hà Nội đi Tuy Hòa
Vé máy bay Hà Nội đi Vinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Hới
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Qui Nhơn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tam Kỳ
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội
Vé máy bay Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ
Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang
Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku
Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh